Turistička organizacije opštine Ruma

Svi putevi vode kroz Rumu

Jedna od najmlađih u Srbiji (osnovana 2011. godine), Turistička organizacija opštine Ruma postala je prepoznatljiva po turističkim manifestacijama, a zatim i po projektima, poput zaštićenog prirodnog staništa „Bara Trskovača”, koji privlače sve veću pažnju kako domaćih, tako i stranih gostiju. Prvi ispit je uspešno položen kada je manifestacija pod nazivom „Rumfest”, kroz koju je objedinjena tradicionalna gastronomska ponuda Srema, uz vašar kreativnih rukotvorina, već u svom drugom izdanju, avgusta 2012. godine, privukla je nekoliko hiljada ljudi. Ovo je na Sajmu turizma u Novom Sadu vrednovano Velikom zlatnom medaljom Novosadskog Sajma. Nakon samo par godina rada i organizacije manifestacija, Turistička organizacija opštine Ruma vlasnik je nekoliko takvih priznanja (“Rumfest “2012; “ Božićna ulica” 2015; “Rumfest”  2016. godine). Osnovna delatnost Turističke organizacije opštine Ruma je promocija i unapređenje turizma na teritoriji opštine Ruma.

Sa ciljem valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti na teritoriji opštine Ruma, Turistička organizacija opštine Ruma obavlja sledeće poslove:
– promocija i unapređenje turizma na teritoriji opštine Ruma,
– programi razvoja turizma i programe promotivnih aktivnosti,
– koordiniracija aktivnosti i saradnje između privrednih i drugih subjekata u turizmu koji neposredno i posredno deluju na unapređenje i promociju turizma,
– godišnji program i plan promotivnih aktivnosti u skladu sa Strategijskim marketing planom, planovima i programima Turističke organizacije Srbije,
– izrada informativno – propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti opštine Ruma (štampane publikacije, audio i video promotivni materijali, internet prezentacija, suveniri itd.), a u saradnji sa nadležnim organima obezbeđuje turističku signalizaciju,
– prikupljanje i objava informacija o celokupnoj turističkoj ponudi na teritoriji opštine Ruma,
– organizacija i učešće u organizaciji turističkih, naučnih, stručnih, sportskih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija,
– organizacija turističko – informativnog centra (za prihvat turista, pružanje besplatnih informacija turistima, prikupljanje podataka za potrebe informisanja turista, upoznavanje turista sa kvalitetom turističke ponude, upoznavanje nadležnih organa sa pritužbama turista i dr.),
– posredstvo u pružanju usluga u domaćoj radinosti,
– podsticanje realizacije programa izgradnje turističke infrastrukture i uređenja prostora,
– iniciranje i organizacija aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta usluga u turizmu, razvijanja turističke svesti, turističke kulture i zaštite i unapređenja životne sredine,
– obavlja poslove turističke delatnosti u skladu sa Zakonom o turizmu i
– obavlja druge poslove utvrđene Statutom

Info

Turistička organizacija opštine Ruma

Ruma, Glavna 172

Tel.+381 22 470655

www.rumatourism.com

e-mail: ruma.too@gmail.com

Menadžment

Tatjana Došen

v.d. direktor Turističke organizacije opštine Ruma

Raznovrsni resursi na području opštine Ruma i u njenoj okolini pružaju velike mogućnosti za razvoj različitih vidova turizma: od kulturnog, preko sportsko – rekreativnog, nautičkog, lovnog, ribolovnog do izletničkog, seoskog i eko turizma. Pre svega, to se odnosi na prostore Svete Fruške gore – najvećeg rezervata lipe u Evropi, prošarane sa stotinak kilometara pešačkih, šumskih staza, sa prelepim izletištima i brojnim jezerima i grupacijom obližnjih najpoznatijih fruškogorskih manastira (Staro i Novo Hopovo, Vrdnik, Krušedol, Grgeteg, Jazak, Mala i Velika Remeta).

Kod kulturno – istorijskih dobara posebnu pažnju svakako zaslužuje svetski poznat arheološki lokalitet Gomolava, na levoj obali reke Save kod Hrtkovaca koji svedoči o životu od doba neolita.
Riznica istorijskog bogatstva naroda koji su živeli i žive na ovim prostorima nalazi se u Zavičajnom muzeju u Rumi, koji je smešten u objektu podignutom 1772. godine od strane barona Marka Aleksandra Pejačevića.

Kada su sportsko – rekreativni, izletnički i ribolovni turizam u pitanju, posebno treba istaći rumsko izletište Borkovac sa jezerom pogodnim za ribolov, veslačke sportove i osveženje od letnjih žega, trim stazom i pešačkom stazom u Borkovačkoj šumi, otvorenim olimpijskim bazenom, spa centrom, restoranima i smeštajnim kapacitetima. Akumulaciono jezero Borkovac izgrađeno je 1970. godine i prostire se na 42 hektara.

Kada se uzme u obzir da se ovo izletište sa svim navedenim sadržajima nalazi na samo 3km od centra grada gde je i Sportski centar Ruma, može se zaključiti da Ruma pruža idealne uslove za razvoj svih ovih oblika turizma.

Sportski ponos grada je svakako Sportski centar Ruma sa dvoranom kapaciteta 2.500 posetilaca. U ovom atraktivnom i višenamenskom objektu, održavaju se takmičenja u raznim sportskim disciplinama, a pored pomenute dvorane, sportska ponuda upotpunjena je i šestostaznom automatskom kuglanom, trim kabinetom sa teretanom, džudo salom i ostalim pratećim sadržajima.

Osnovne infomacije    

Ruma se nalazi u centralnom delu Srema, smeštenog između Dunava i Save, na nadmorskoj visini od  111 metara, u plodnoj vojvođanskoj ravnici koja dodiruje južne obronke Fruške gore, nadaleko poznate  po velikom broju pravoslavnih manastira zbog kojih je dobila i epitet “Sveta Fruška gora”.

Poseban geografski kuriozitet je da se grad Ruma nalazi tačno na polovini severne zemljine polulopte tj. na 45-oj paraleli.

Opština Ruma se prostire na površini od 582 km², na kojoj živi oko 55.000 stanovnika, od čega polovina u gradu Rumi, a polovina u preostalih 16 naseljenih mesta: Kraljevci, Dobrinci, Donji Petrovci, Putinci, Žarkovac, Mali Radinci, Stejanovci, Buđanovci, Platičevo, Hrtkovci, Nikinci, Grabovci, Klenak, Vitojevci, Pavlovci i Voganj.  Ruma je smeštena između dva najveća centra, Beograda i Novog Sada, na samo tridesetak kilometara od aerodroma “Nikola Tesla”. Na periferiji gradskog naselja prolazi autoput E-70 i železnička pruga (Koridor 10), koji opštinu Ruma povezuju sa zapadnom i jugoistočnom Evropom. Važnu saobraćajnicu predstavlja i magistralni put M-21, (Novi Sad – Šabac).

Južnu granicu opštine predstavlja reka Sava u dužini od 37 kilometara, što uz pomoć šabačkog i sremskomitrovačkog pristaništa omogućava  da  rečni saobraćaj bude dostupan privredi.

Ovakav geografski položaj, na raskrsnici važnih saobraćajnica, u blizini velikih gradskih centara kao što su Beograd i Novi Sad, Rumi pruža dobre osnove za razvoj turizma, ali i drugih grana privrede.

© 2024 Tourist Organization of Ruma All Rights Reserved, Web Dizajn S7 Design