Bara Trskovača

Bara Trskovača se nalazi na obodu sela Platičeva u južnom delu rumske opštine, a stavljena je pod zaštitu države radi očuvanja prirodnih mrestilišta retkih autohtonih vrsta riba: linjaka i zlatnog karaša, kao i staništa karakterističnih barsko-močvarnih ekosistema i močvarne vegetacije na utrinama poput trske, ševara, šaša i barskih vrba.

Trskovača je nekadašnji barsko – močvarni ekosistem koji je značajno izmenjen sedamdesetih godina 20. veka kada su preduzete hidro – meliorativne mere sa ciljem privođenja ovog područja poljoprivrednoj svrsi i intenzivnoj obradi što je u to vreme bio trend i u svetu. Kako je to depresija i jedna od plavnih zona reke Save i odlikuje je visok nivo podzemnih voda, visoka vlažnost vazduha u letnjim mesecima i rosa koju stvara ovakva mikroklima, Trskovača je u to vreme bila veoma važno područje kako za poljoprivrednike, naročito povrtare, tako i kao stanište retkih, autohtonih vrsta biljnog i životinjskog sveta. Preduzimanjem pomenutih radnji, barski ekosistem drastično je izmenjen i narušen, a nekadašnja vodena ogledala svedena su na veštačke kanale, dok je na kopnenim površinama obrada bila zastupljena samo na parcelama koje su se mogle obrađivati (usled visokih podzemnih voda i nsikog kvaliteta zemljišta). Kao posledica ovakve situacije, mnoge parcele su napuštene nedugo nakon intenzivne poljoprivredne obrade i došlo je do smene vegetacije, odnosno, invazivne, alohtone i kserofitne vrste dominirale su u odnosu na autohtone hidrofite i higrofite tipične za vlažna staništa.

Početkom 21. veka na inicijativu meštana Platičeva, što je jedan od retkih primera u Srbiji, pokrenuta su istraživanja od strane naučnih i stručnih institucija koja su obuhvatila pedološke, morfološke, kulturne i prirodne odlike ovog područja. Rezultati istraživanja predstavljeni su u Studiji zaštite koja je bila polazna osnova za proglašenje zaštite nad ovim staništem. Podaci su prikazali stabilne populacije retkih, autohtonih vrsta riba, bogatu ornitofaunu, karakterističnu floru održanu u mozaičnim formama i kompleksno stanište koje treba revitalizovati, unapređivati i zaštiti. Tako se od 2011. godine preduzimaju aktivne mere zaštite kroz niz aktivnosti i uz poštovanje uslova zaštite prirode.

© 2023 Tourist Organization of Ruma All Rights Reserved, Web Dizajn S7 Design